Formulier ontbinding / herroeping

Formulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan: Belleza Fashion Boutique (hierna te noemen: “Belleza”), Pauwenkamp 323, 3607TB Maarssen

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  • Reden retour:

  • Bestelnummer(s):

  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

  • Naam/Namen consument(en):

  • Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.